Mateřství je krásné, ale přináší i těžké chvíle

Vybudování centra pro maminky s psychickými obtížemi

Cílem projektu je vybudovat centrum pro maminky, které se potýkají s psychickými obtížemi spojenými s raným mateřstvím. Nejčastěji se jedná o poporodní depresi nebo úzkost, výjimečně i psychózu. Centrum poskytne ženám podporu a základní psychologickou pomoc a nasměruje je na další odbornou péči, aby zamezilo důsledkům neléčených psychických obtíží. Důležitou součástí je i propojení komunity žen s podobnou zkušeností a zapojení peer konzultantek do péče o ženy.

Projekt je financovaný Evropskou unií.

Logo OPZ barevné mensi 3

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
1.    ÚČEL DOKUMENTU  
1.1 Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), účinného ode dne 25. 5. 2018(-  dále jen „GDPR“ nebo „nařízení“).
 
2.    TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
2.1 Správcem Vašich osobních údajů je zapsaný spolek Úsměv mámy, IČ 03452603, se sídlem V olšinkách 2247, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.  
Kontaktní údaje správce:  
Adresa pro doručování: Úsměv mámy, V olšinkách 2247, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: +420 777 607 877
2.2 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 
3.    PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zákonné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů jsou následující:
3.1 zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 
4.    ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1 Účelem zpracování Vašich osobních údajů (je-li to nezbytné) je poskytování podpory ženám, které se potýkají s psychickými problémy spojenými s raným mateřstvím (poporodní deprese, poporodní úzkosti, poporodní psychóza apod.), a podpora jejich blízkých osob, a dále pak podpora žen, které se potýkají s ostatním problémy spojenými s mateřstvím, a podpora pozitivního přístupu k mateřství a dětem, dále také podpora a osvěta v oblasti vytváření vazby mezi matkou a dítětem.
Za tímto účelem zpracováváme Vaše:
•    identifikační údaje (jméno, příjmení, pohlaví, místo trvalého pobytu nebo jiné kontaktní místo, je-li odlišné od místa trvalého pobytu),
•    kontaktní údaje (kontaktní údaje, telefon, e-mailová adresa),
•    informace o dosaženém vzdělání, profesním zaměření a odborné způsobilosti dobrovolníků.
4.2 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení ani k profilování.
 
5.    DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1 Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu poskytování podpory a uloženy budou po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu tří let.
 
6.    DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
6.1 Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným příjemcům vyjma zákonem stanovené povinnosti trestný čin překazit nebo oznámit.  
6.2 Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 
7.    PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
7.1 Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo  
•    požádat správce o přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným správcem,  
•    požádat o kopii těchto osobních údajů,  
•    požádat o opravu nepřesných osobních údajů,
•    požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně,
•    požádat o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR,
•    na přenositelnost Vašich osobních údajů.
7.2 Pokud byste se domníval/a, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno GDPR, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, www.uoou.cz
 
8.    BLIŽŠÍ INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ
8.1 Vaše shora v čl. 7. vyjmenovaná práva mají následující obsah
8.1.1 Právo na přístup k osobním údajům.  
Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k zákonem stanoveným informacím. Správce Vám v takovém případě poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie pořizované na Vaši žádost může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.
8.1.2 Právo na opravu.  
Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
8.1.3 Právo na výmaz („právo být zapomenut“).
Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a správce má povinnost Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených GDPR. Vaše právo se však neuplatní v případě, pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených GDPR.
8.1.4 Právo na omezení zpracování.
Máte právo na to, aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů, zejména pokud popíráte přesnost osobních údajů, pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování a v dalších případech stanovených GDPR.
8.1.5 Právo na přenositelnost údajů.
Máte právo požádat, aby osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl/a správci, byly předány jinému správci.
 
9.    PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM  
9.1 Aniž jsou jakkoliv dotčena Vaše práva dle předchozího článku 7 a 8, upozorňuje Vás správce, že můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, byl-li Vámi vydán.
 
10.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1 Tato informace je platná a účinná ke dni 1.1.2020. Aktuální znění této informace je uveřejněno na webových stránkách správce www.usmevmamy.cz/  a současně je dostupná v sídle správce.
 
Úsměv mámy, z. s.
 
1.1.2020

Startujeme projekt centra pro maminky

Že centrum pro maminky bude, už nejspíš víte. S příchodem nového roku odstartoval i projekt, jehož cílem je vybudovat a provozovat centrum pro maminky, u kterých se objeví psychické potíže v těhotenství nebo po porodu. Přípravná fáze potrvá 3 měsíce a v dubnu by se mělo centrum otevřít. Držte nám palce, ať všechno zvládneme.

Projekt je financovaný Evropskou unií.

Logo OPZ barevné mensi 3

Do nového roku

Stejně jako zástupy dalších vám přejeme do nového roku hodně stěstí, zdraví, pohody a splněných snů.

Navrch pak spoustu malých drobných vítězství 🏆
Až vám vaše mysl zašeptá, že nejste dost dobré. Jste!
Až vás podusí výčitky svědomí, že toho děláte málo. I tak je to dost!
Až vás zaplaví pochybnosti, zda zvládnete to nebo ono. Vy to dáte!

Díky, že jste tu s námi 💚

PF2020

Ilustrace: Ilustras - Ilustrace • Adéla Sedláková

Náš tým

Veronika KubrichtováVeronika Kubrichtová si tak moc přála stát se matkou, až ji po vytouženém porodu zaskočily urputné poporodní úzkosti. Snažila se je překonat silou vůle, aby ve finále zjistila, že to nejde. Pomoc našla až v ordinaci psychiatričky, kam by dříve nevkročila. Nakonec se vyrovnala se svými úzkostmi i s pocitem vlastního selhání a rozhodla se, že bude podporovat další ženy, které potkalo něco podobného. Založila Úsměv mámy. Nerada peče a uklízí, zato s radostí pobíhá po polích a k nelibosti cyklistů i po cyklostezkách. Živí ji marketingová komunikace.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 777 607 877


Lucka KočováLucka Kočová je živoucím důkazem, že se poporodní psychické obtíže nemusí opakovat. Po narození syna Ondry se ocitla na pět týdnů v psychiatrické léčebně kvůli masivním úzkostem. Po narození dcery Klárky už bylo všechno v pořádku. Lucka se připojila k Úsměvu mámy s cílem vytvořit centrum, kde by každá žena našla útočiště v těžkých chvílích. Ráda podporuje ostatní maminky. „Zajímá mě duševní zdraví i otázka životního stylu, líbí se mi pozorovat, jak to má každý jinak,“ říká o sobě. Jako anglistka navíc zajišťuje naši komunikaci se zahraničními organizacemi.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


VercaSVerča Šišmová zažila po narození dcery Kristýnky třítýdenní pobyt na psychiatrickém oddělení, kam ji zavedla poporodní deprese spojená s masivními úzkostmi. V těžkých chvílích oslovila Úsměv mámy a padla dohoda, že pokud se jí udělá lépe, zapojí se do našich aktivit. A tak se taky stalo. Verča pozvedla naši komunikaci svou grafickou duší na úplně jinou úroveň. Trpělivě kreslí maminky a vyrábí jednu grafiku za druhou. Jen díky Verče máme Instagram. Jednou se mezi řečí zmínila, že i ráda fotí, takže máme i fotografku. Verča miluje cestování, ráda maluje a zajímá se o interiérový design. Před mateřskou pracovala v oblasti mezinárodních vzdělávacích aktivit. 

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Verča HanušováVerča Hanušová je naše naděje na specializovanou terapeutku, protože právě prochází 5letým skupinových psychoanalytickým výcvikem. Je maminkou ročního Samuela, který vypadá jako její zmenšená kopie, a dobře ví, že mateřství není vždy jednoduché. Verča má bohaté zkušenosti z oblasti HR, proto má na starosti rozvoj sítě našich dobrovolných koordinátorek i náš interní komunikační systém. Dokáže nastolit řád i tam, kde byl dříve chaos (a že ho u nás je!). Ve volných chvílí čte a tančí salsu a bachatu.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


fotka adelkyAdélka Sedláková ustála poporodní depresi spojenou s úzkostí už dvakrát, přesto (nebo možná proto) je jejím typickým výrazem úsměv. Je mámou dvou synů, Kryštofa a Vojtěcha. Jako grafička a výtvarnice přispěla k tomu, že má Úsměv mámy i vlastní výstavu obrazů. Nejradši maluje postavy a přírodní motivy, zamilovala si akvarel a má zkušenosti i s malováním na tělo. Její díla můžete pravidelně vídat i u nás. Když jí zbyde čas, což se stává zřídka, peče sladké dezerty a dorty.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 Eva DoleEva Dole


Beatrice JahodováBeatrice Jahodová si prošla poporodní depresí a úzkostmi po narození syna Briana. Na Úsměv mámy narazila až v době, kdy bylo  její trápení zažehnáno. Je však presvědčena o tom, že kdyby o Úsměvu věděla v té nejhorší době, možnost navštěvovat setkání a pohovořit si s ženami, které si prožily to samé, by jí velmi pomohla. Proto se také rozhodla se zapojit. Před mateřskou pracovala v oblasti komunikace a své zkušenosti tak uplatňuje i zde. Stará se o tiskové zprávy, PR a vztahy s médii. Miluje svou rodinu, cestování, léto, tanec a knížky.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.